Informazioni che faticano a trovare spazio

“La straggi di Purtedda”…Ecco un primo maggio, di Ignazio Buttitta

Nni lu chianu di Purtedda,
chiusu ammenzu a ddu’ muntagni,
c’è ‘na petra supra l’erba,
pi ricordu a li cumpagni.


All’additta, nni ’sta petra,
a lu tempu di li fasci,
un apostulu parrava,
pi lu beni di cu nasci.


Era Nicola Barbatu, lu medicu
socialista di Chiana di Greci…..
A lu primu d’ogni maju,
nni da petra c’è raduni:
ddu’ paroli pi spiranza,
pi cunzolu a li diuni.
E cu chiddi di la Chiana,
cu li robbi di vellutu,
li fidili di luntanu,
vennu a còmpiri lu vutu.
C’era fudda dda matina
lu sapeva Giulianu;
ma la folla ‘un lu sapeva
e ballava nni ddu chianu.
Cu cantava, cu sunava,
cu accurdava li canzuni
e li tavuli cunsati
di simenza e di turruni.
Picciriddi addummisciuti
nni lu pettu di li matri
picciriddi ncavuseddu
nni li spaddi di li patri.
Scecchi e muli senza sedda,
attaccati a li carretti,
e li cani scapulati
‘mmenzu a robbi e bicicletti.

Zitu e zita cu la manu
nni la manu cu li caddi
zitu e zita chi caminanu,
e si stricanu li spaddi.


E nta l’aria li cìavuri
di jnestra tra li spini,
nni lu suli c’abbruciava
li spiranzi cuntadini.
Ogni asta di bannera
un marruggiu di zappuni;
nni la terra siminata
la miseria addinucchiuni!
Quannu vinni l’oraturi
acchianò supra dda petra
e la fudda: viva! viva!
comu terra chi si spetra.


L’oraturi di ddu jornu
era Jacupu Schirò
dissi appena ddu paroli
e la lingua cci siccò!


Di lu munti La Pizzuta,
ch’è rimpettu di lu chianu
spara, supra di la fudda
cu la banda, Giulianu.


A tappitu ed a ventagghiu
mitragghiavanu li genti;
comu fàuci ca mèti
cu lu focu nni li denti.
Spavintati pi ddu chianu
scappa ognuno e ‘un sapi unni
lu marusu cristianu
jetta focu e grapi l’unni.
C’è cu chiama, c’è cu cerca,
c’è cu chianci e grida aiutu!
cu li vrazzi jsati all’aria,
pi difisa, comu scutu.

E li matri cu lu ciatu,
cu lu ciatu senza ciatu:
figghiu miu!, e corpu e razza,
comu ghiòmmaru aggruppatu.


Supra l’àutu li briganti
di li petri arriparati,
non allentanu lu focu:
bummi a manu e mitragghiati!
C’è cu cadi e nun si susi
chiudi l’occhi e resta mortu
cu si mangia a muzzicuna
petri ed erba e quagghia tortu.
C’è cu curri e si lamenta
cu li mani a la firita,
e cu strica terra terra
cu lu mussu nni la crita.
Ogni zuccu ed ogni petra
un riparu a li pirsuni,
e li vanchi e li carretti
‘na trincera, un bastiuni.
Scecchi e muli pi ddu chianu
ca rumpèru li capizzi,
cu li cani pi d’arreri
abbaiannu scantatizzi.
Dopu un quartu di ddu focu:
vita, morti e passioni;
li banditi si nni jeru
senza cchiù munizioni.
Foru centu li firuti
li calaru a lu paisi
nni li spaddi li cchiù granni,
li cchiu nichi ‘n brazza misi.
E li morti foru vinti,
vinti morti a la Purtedda:
comu pecuri e crapetti,
ammazzati supra l’erba.

Supra l’erba li chiangeru
figghi e matri scunsulati:
cu li lacrimi li facci
cci lavavanu a vasati!
Epifania Barbatu,
a lu figghiu mortu ‘n terra
cci diceva: « A li poveri
puru ccà cci fannu guerra!».
‘Na picciotta cuntadina
cu lu figghiu nni li vrazza:
«A sett’anni t’ammazzaru,
figghiu miu! Diventu pazza!».
Pi discriviri ’sta straggi
Cci vulissi un rumanzeri:
’sta chitarra ‘un sapi chianciri
malidittu ’stu misteri!
Margherita la Clisceri,
ch’era dda cu cincu figghi,
arristò cu l’occhi aperti
abbrazzata a tutti e cincu!
Nni li vrazza di la morta
un sigghiuzzu di ‘nnucenti:
lu cchiù nicu, ntra la panza,
chiangi sulu e non si senti!
Si ddu jti a la Purtedda,
ascutati chi vi dicu:
nni la panza di so matri
chianci ancora lu cchiù nicu!
E li morti sunnu vivi,
li tuccati cu li manu:
cu murìu a la Purtedda
fu la mafia e fu Giulianu!

La straggi di Purtedda di la Jnestra

Ignazio Buttitta

Ultimi

Un milione e mezzo i bambini ucraini “inghiottiti” dalla Russia

Un milione e mezzo di bambini e adolescenti ucraini...

Ancora dossieraggi e schedature

Tornano dossier e schedature. Il video che è stato...

Podlech, il Cile lo ha condannato all’ergastolo

ERGASTOLO CILENO PER ALFONSO PODLECHI giudici cileni hanno aspettato...

Era ubriaca…

“Era ubriaca, così ha favorito chi le ha fatto...